โครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลและแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1

อ่านประกาศรับสมัครงาน

2

กรอกข้อมูลใบสมัครงาน

3

อัพโหลดไฟล์เอกสาร

5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก


ประชาสัมพันธ์

1. แก้ไขประกาศประกาศรับสมัครงาน

2. ประกาศรับสมัครงาน

3. หนังสือรับรองบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

4. คู่มือการกรอกใบสมัคร

5. เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

6. เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ฉบับที่ 2)

7. แนวทางปฏิบัติพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด

8. แบบแสดงความจำนงเพื่อขอรับการสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน

9. วิธีการกรอก แบบความจำนงค์ขอสอบออนไลน์

10. แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบถามการใช้งานระบบ


ข้อควรระวัง

1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว

2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ

4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น