โครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลและแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อัตราที่เปิดรับ รอบ 2

อัตราที่เปิดรับ และจำนวนผู้สมัครแต่ละตำบล รอบ 2

ลำดับที่ จังหวัด ตำบล ประเภทที่รับสมัคร
ประชาชน บัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี) นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
อัตราที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร อัตราที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร อัตราที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร
1 สกลนคร ท่าแร่ - - - - - -
2 สกลนคร ม่วงลาย 3 45 - - 1 7
3 สกลนคร เหล่าปอแดง - - - - - -
4 สกลนคร อุ่มจาน - - - - - -
5 สกลนคร กุดบาก - - 2 21 2 20
6 สกลนคร นาม่อง 3 33 - - 1 2
7 สกลนคร กุดไห - - - - - -
8 สกลนคร นาหัวบ่อ - - - - 2 14
9 สกลนคร พังโคน 1 29 - - 4 23
10 สกลนคร ไฮหย่อง 2 26 1 23 - -
11 สกลนคร ค้อเขียว - - - - 3 5
12 สกลนคร หนองบัว 4 28 6 42 4 6
13 สกลนคร หนองสนม - - - - 4 12
14 สกลนคร แพด 1 11 6 37 5 8
15 สกลนคร ม่วง 1 9 5 29 - -
16 สกลนคร ท่าก้อน - - - - 1 5
17 สกลนคร พันนา - - - - 3 10
18 สกลนคร วัฒนา - - 2 18 3 7
19 สกลนคร เต่างอย - - - - 2 9
20 สกลนคร บึงทวาย 3 31 - - 3 9
21 สกลนคร นาตาล 3 22 - - 2 7
22 สกลนคร จันทร์เพ็ญ 5 35 6 85 5 19
23 สกลนคร เหล่าโพนค้อ - - - - 1 4
24 สกลนคร ด่านม่วงคำ - - - - 1 3
25 สกลนคร โคกศิลา 3 26 8 43 1 4
26 สกลนคร บ้านแป้น - - - - 2 9
27 สกลนคร สร้างค้อ - - - - - -
28 นครพนม นางัว 1 22 - - - -
29 มุกดาหาร นาโสก 3 12 - - 3 6
30 มุกดาหาร กกตูม 2 12 2 22 1 1
รวม 35 341 38 320 54 190
หมายเหตุ :
1. ตำบลม่วง รับบัณฑิตจบใหม่ 5* (เป็นอัตรา กพร. 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และอีก 4 อัตรา ปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ในตำบลม่วง)
2. ตำบลแพด รับบัณฑิตจบใหม่ 6* (เป็นอัตรา กพร. 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร และอีก 5 อัตรา ปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ในตำบลแพด)
3. ตำบลกกตูม รับบัณฑิตจบใหม่ 2* (เป็นอัตรา กพร. 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดินอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร)