โครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลและแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตรวจสอบตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รอบที่ 2

ค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์